RX Limitex

Общи условия

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.RXLIMITED.NET


Настоящите общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон. Те се отнасят до всички продажби, сключвани по ИНТЕРНЕТ от името на „Rxlimited.NET“, наричан по-долу за краткост само търговец /търговеца/ или продавач /продавача/.